• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

מלחמה, המכללה החברתית, מען ודו"חות הלמ"ס

איציק ספורטא

גם באתר שלנו וגם בכל מקום אחר המלחמה כבשה את מלוא תשומת הלב. בכלי התקשורת הממסדיים הפטריוטיות עולה על גדותיה, השר רמון, שר המשפטיים, שאולי יעמוד למשפט, מציע ולא בפעם הראשונה למחוק כפרים, מחרה מחזיק אחריו שר המשפטים הקודם לפיד, ועוד רבים אחרים. פרופסור אחד מוצא צידוק למלחמה בהגדירו אותה כשוות ערך למלחמת העצמאות. בינתיים מגייסים מילואים ומתוך תקווה או ייאוש שכיבוש דרום לבנון יביא את הישועה אנחנו בדרך לשם. נראה שיש ויכוח בין חסידי הכיבוש לבין חסידי המחיקה וההרס, מה שדי בטוח שבסוף יעשו שני הדברים.

בשבועיים האחרונים השתתפתי בשני אירועים שאינם נוגעים ישירות למלחמה, האחד, כינוס של המועצה המייעצת של המכללה החברתית. השני, האסיפה השנתית של עמותת מען שבה נידון העתיד של התארגנות עובדים אלטרנטיבית. באסיפה הראשונה, בתחילת המלחמה, דנו הדוברים בחשיבותה של המכללה החברתית בנוף ההשכלה בישראל הנתון בסד התפישות הכלכליות המקבעות מצבן של אוכלוסיות רבות בדלות, לא רק כלכלית. באסיפה השנייה היה דיון מעמיק באפשרות לקיים איגוד מקצועי חזק בישראל שלא דרך ההתארגנות של ההסתדרות. רוב המשתתפים והמשתתפות באסיפה השנייה הגיעו מהגליל, רוב הדוברים היו מתל אביב בעיקר פעילים בארגונים כמו, קו לעובד, מוקד הסיוע לעובדים זרים, ועוד. במידה מסוימת זה היה כינוס שכאילו אינו מתייחס למלחמה אבל בכל זאת נשמעו דברים מעניינים בנושא על ידי אסמא אגבארייה. נשמעה ביקורת מצדה הן על ישראל והן על החיזבאללה, אגברייה טענה שהיא אינה רוצה לתפוס צד כי כך עושים כולם, אלא קוראת להפסקת אש ומשא ומתן שיביא להסכם שיאפשר לכולם לחיות בכבוד.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אינה מפסיקה לעבוד ובשבוע האחרון פרסמה שלושה דוחות חשובים, ממצאים מסקר הכנסות 2005, הוצאות משקי ביית 2005 וההוצאה הלאומית לחינוך 2002-2004. סקר הכנסות מצא שאי השוויון בישראל ב-2005 עלה, כצפוי.  רק כדי לסבר את העין בשנת 79 הכנסת העשירון העשירי הייתה גבוהה פי 6.4 מהכנסת העשירון הראשון בין השכירים, ב-1985 היה היחס פי 6.7 ב- 1995 אותו יחס היה 7.6 ובשנת 2005 9. שימו לב עד כמה המדיניות הכלכלית תורמת לשוויון בין שכירים בישראל.  

סקר הוצאות משק בית 2005 מגלה שההוצאות של החמישון החמישי על תצרוכת גבוהה פי 2.7 מהחמישון הראשון. כמו כן מתברר שרק ל-15.4% בעשירון הראשון  יש מנוי לאינטרנט לעומת 81% בעשירון העשירי,  39.8% ברביעי ו-59.5% בשביעי. הנה לפניכם הפער הדיגיטאלי במלוא הדרו.

היינו מצפים שלפחות ההוצאות לחינוך יקזזו מעט מהפערים הכלכליים בהכנסות ובהוצאות אבל לא כך הוא,  סקר הוצאה הלאומית לחינוך מצא, בין היתר, שההוצאה השוטפת לחינוך ירדה ב-1% ב-2004 בהמשך לירידה ב-2% ב-2003. נמצא שהמימון הממשלתי הוא רק 75% מן המימון הכולל 25% הנותרים ממומנים ברובם על ידי האזרחים ישירות. בשנת 2003 המימון הממשלתי היה 79%. 

כנראה שיעניין אותך גם: