סכסוך עבודה במכון ויצמן - תגובה להתקפות ההנהלה

נדב אהרוני

בראש וראשונה הייתי רוצה להודות לכל הפעילים שתומכים בנו מרחוק ומקרוב. אני מקבל תכתובות המוניות מאנשים ששולחים מייל להנהלת מכון ויצמן ומכון דוידסון (העמותה שבאמצעותה אנו מועסקים) וברצוני להתייחס לתגובת ההנהלה אליהם. ראשית כדאי לדעת כי התגובה שכביכול נשלחת מאת ד"ר אריאל היימן (יו"ר דוידסון) למיילים היא פורמט קבוע שרק שם הנמען משתנה בהתאם למקרה. בניגוד למעסיק שלנו, לנו העובדים אין משרד יחסי ציבור או אפשרות לקנות את התקשורת. כל שביכולתנו לעשות הוא לתאר את העובדות, כפי שאנו העובדים מכירים אותן, דרך אתרי האינטרנט השונים. להלן התמסורת שמפיצה עמותת מכון דוידסון:

שלום X,

תודה על פנייתך ועל ההתעניינות בנושא. לצערנו, חלק ניכר מהפרסומים בעקבותיהם פנית אלי  כוללים מידע שגוי או  בלתי מדויק.

בפתח הדברים אבקש להדגיש בפניך כי מכון דוידסון מעסיק את עובדיו כדין, בהסכמים הוגנים וראויים ואינו מקפח אותם בשכרם או בתנאי העסקתם.

אתמול קיבלנו הודעה על סכסוך עבודה מארגון הנקרא בשם "כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי" הטוען לייצג חלק מעובדי גן המדע בסכסוך עבודה שהכריזו לכאורה העובדים בשל תנאי העסקתם וסיבות נוספות.

עד לקבלת ההודעה על סכסוך עבודה מאת ארגון זה (שאינו מוכר לנו ומבדיקה שערכנו אין לו מעמד של ארגון עובדים) לא פנה אלינו כל עובד מעובדי גן המדע בתלונה כלשהי.

הדבר תמוה במיוחד שכן דלתי כמנכ"ל מכון דוידסון ושל שאר מנהלי היחידות במכון דוידסון פתוחה תמיד. אולם על אף זאת, אף אחד מעובדי גן המדע לא פנה אלי בבקשה להיפגש בעניין זה או העלה כל טענה בדבר תנאי העסקתו.רק אתמול, לראשונה, במסגרת הודעת הסכסוך פירט הארגון הנ"ל את הטענות המיוחסות לעובדים. יש לציין כי גם פירוט זה הוא כללי ולא ניתן להבין את הפרטים.

בד בבד עם מכתבו של הארגון למכון דוידסון ועוד לפני שניתנה לנו הזדמנות להגיב על טענות הארגון, הזדרז הארגון לפנות לעיתונות ולארגן הפגנה. מפתיע כי אצה לו לארגון דרכו להכריז סכסוך עבודה ושביתה, והקלות בה בחר להשתמש בנשק זה (על אף שביחסי עבודה שביתה אמורה להיות מוצא אחרון בלבד).

בכוונתי להיפגש בימים הקרובים עם עובדי גן המדע במטרה לברר את טענותיהם, ככל שאלה קיימות ואני מקווה בכך לפתור את הבעיות אם ישנן.

בברכה,

אריאל היימן

מנכ"ל מכון דוידסון לחינוך מדעי

ראשית, דוידסון משלם את שכר העובדים לפי חצאי חודשים. כלומר השכר עבור התקופה שמה- 16 בינואר ועד ה- 15 בפברואר תינתן לעובד רק ב-1 במרץ. לא מדובר בטעות חד פעמית אלא בהתנהלות שגרתית שהוגדרה על ידי ההנהלה. עובדה זו וחוסר שקיפות בוטה בדיווחי השכר מקשה על רוב העובדים לעקוב אחר ליקויים, שקורים לא אחת, בשכר המשולם להם. כמו כן רוב העובדים כלל לא מקבלים שכר על חלק גדול משעות העבודה. ברצוני להדגיש, לא מדובר בתקלות חד פעמיות אלא בשעות שהוגדרו ע"י ההנהלה כשעות עבודה ללא תגמול כספי. לעניות דעתנו תנאי העסקה אלה לבדם מעידים על הפרת חוק וודאי שאינם "הוגנים וראויים".

התכתובת מתארת את הדברים כאילו ההנהלה שמעה לראשונה על ההתארגנות רק "אתמול". אגב, מאחר שהפורמט נשאר קבוע התכתובת טוענת על התוודעות להתארגנות רק "אתמול" כבר שלושה ימים. לגופה של הטענה, פנייתנו להידבר עם הנהלת עמותת דוידסון כנציגות עובדים נשלחה עם העתקים להנהלת מכון ויצמן כבר ב- 30.7.08. תגובתה המזלזלת של עמותת דוידסון לפנייתנו ודרישתה לחשוף בפניה את כל העובדים שהצטרפו להתארגנות התקבלה ב- 6.8.08. למען הסר ספק, נשמח לשלוח את שני המכתבים לכל מי שמעוניין בכך. לפיכך, ההנהלה מודעת לפניית ההתארגנות להידבר כבר 43 יום נכון לכתיבת שורות אלה, ולא "אתמול". חוסר נכונותה העקבי של ההנהלה לשבת ולהידבר עם נציגות העובדים, כמו גם כוונתה להעסיק עובדים חדשים שיחלישו את ההתארגנות, לא הותיר כל ברירה בידינו אלא להכריז סכסוך עבודה בעל כורחנו.

עובדי גן המדע פונים במשך שנים להנהלה ושוטחים בפניה את טענותיהם. יאמר שהיו"ר הנוכחי של עמותת דוידסון, ד"ר אריאל היימן, מכהן בתפקידו רק כשנה אך גם בתקופה זו התלוננו רבים מעובדי הגן על תנאי העסקתם, חלקם ניסו לפנות ישירות לד"ר היימן. יש לציין כי בשל מבנה ההנהלה כלל לא ברור לעובדים בפני מי עליהם להתלונן על תנאי העסקתם ולכן לא כל התלונות הופנו ישירות לד"ר היימן שמשרדו מרוחק משטח המוזיאון. אף על פי כן היינו מצפים כי כל גורמי ההנהלה יעשו ניסיון מינימלי לתקן את אי הסדרים וליידע את הד"ר היימן על קיומם. למרות שהעובדים הדגישו בפני ההנהלה כי תנאי העסקתם מהווים עבירה על דיני העבודה תלונותיהם נענו באופן חלקי בלבד במקרה הטוב, ובמקרה הנפוץ הרבה יותר זכו לזלזול והתעלמות. עולה שההנהלה איננה מעסיקה את העובדים בצורה זו מתוך חוסר מודעות תמים, היא עושה זאת כיוון שהיא מסוגלת לכך ולכן בחרו העובדים להתארגן. אם אכן דלתו של ד"ר היימן "פתוחה תמיד" כפי שהוא טוען איך יתכן כי רק שניים מעשרות העובדים שהצטרפו להתארגנות זכו להיפגש עימו מאז נכנס לתפקידו? אגב, גם פגישות אלה לא הניבו שום פתרון לבעיות שהוצגו על ידי העובדים.

לגבי טענתו של ד"ר היימן כי לדידו ל"כוח לעובדים" "אין מעמד של ארגון עובדים". למיטב ידיעתנו ישראל היא מדינה דמוקרטית, ולא בולשביקית, ולכן למעסיק אין סמכות להחליט בשביל עובדיו תחת איזה ארגון עובדים לדרוש את זכויותיהם. "כוח לעובדים" עומד בכל התנאים החלים על ארגון עובדים לפי החוק הישראלי, הוא ניהל את מאבקם של עובדי "קופי טו גו" לפני כשנה והוא הארגון היציג באוניברסיטה הפתוחה – המוסד האקדמי הגדול בישראל. זכות העובדים להתארגן היא זכות יסוד מוכרת בפסיקה בישראל, אי נכונותה של ההנהלה להכיר בזכות זו מדברת בשם עצמה.

תלונות העובדים לא פורטו בפני ד"ר היימן מהסיבה הפשוטה שהוא מסרב באופן עקבי להידבר עם הנציגות ולשמוע אותן. גם היום נשלחה להנהלה פנייה נוספת מצידינו להידברות עמה אך נכון לשעה זו ההנהלה עומדת על סירובה. מתוך רצוננו בטובת גן המדע אנו נוקטים כבר מספר ימים בפעילות מחאה בכדי לשכנע את ההנהלה להידבר ובכך לאפשר לנו להימנע מהשבתת גן המדע. לאור זאת, הטענה על כך ש"אצה" לנו הדרך להכריז על שביתה היא מקוממת.

כוונתו של ד"ר היימן להיפגש עם העובדים המתוארת בתכתובת מתייחסת לניסיון של ד"ר היימן לעקוף את נציגות העובדים ולהציע להיפגש עם כל עובד באופן פרטני. בכך ההנהלה מצהירה על רצונה להמשיך ולהתייחס אל העובדים כפרודות הנתונות לחסדיה ולא כעובדים מאורגנים. כמו כן יש לתהות מדוע יש צורך להכריז סכסוך עבודה על מנת שעובדים יקבלו הצעה כזו שעה שעד הגשת סכסוך העבודה הונחו העובדים להידבר עם נציגי הנהלה זוטרים יותר.

ההנהלה מסרבת בתוקף להכיר בזכותם הבסיסית של העובדים להתארגן. בכך היא שומרת לעצמה את ה"זכות" להמשיך ולהעסיק את העובדים בצורה הפוגענית לדעתנו כפי שעשתה עד כה. הניסיון להציג את סכסוך העבודה כקפריזה של עובדים הנהנים לעמוד בשמש ולהפגין היא לא ראויה. לדעתנו, הצורך של ההנהלה לסלף את העובדות בכדי להצדיק את טענותיה מעיד על כוונותיה האמיתיות. ההנהלה הגדילה לעשות לפני מספר ימים ולחסום באופן סלקטיבי ולא חוקי את כרטיס הכניסה האלקטרוני של חלק מהעובדים בעזרתו הם נכנסים למקום עבודתם ומדווחים על השעות בהם עבדו. קשה לתפוס כיצד ההנהלה מרשה לעצמה להטיח אשמות בעובדים שהיא מנצלת כשכל חטאם הוא ניסיונם להתארגן. אין אנו מצליחים להבין מדוע ההנהלה בחרה לפרש את פניית התארגנות העובדים להידבר עמה כהכרזת מלחמה. אנו חוזרים ומבקשים מההנהלה להידבר עם נציגות העובדים על מנת שנוכל להביא לסיומו המהיר של העימות המיותר הזה. נראה כי לפי שעה נאלץ להמשיך למחות מול מכון ויצמן, נודה מקרב לב לכל פעיל ופעילה שיוכלו לבוא ולעזור לנו בפעילות המחאה.


נציגות עובדי גן המדע במכון ויצמן

לפרטים נוספים:

תומר זר-כבוד

052-2328442

סמדר חזן

050-7500592

נדב אהרוני

054-5936737

לרשותכם הכתובות הבאות על מנת לפנות ולומר מה דעתכם על היחס לעובדי גן המדע:


אריאל היימן (יו"ר מכון דוידסון): Ariel.Heimann@weizmann.ac.il

גד קובר (סגן נשיא מכון ויצמן לעניני מנהלה וכספים): Gad.Kober@weizmann.ac.il

דניאל זייפמן (נשיא מכון ויצמן): daniel.zajfman@weizmann.ac.il


או לחילופין

http://www.weizmann.ac.il/diff_angle/garden/contact.php

בא.ה לפה הרבה?

נושאים שהתעקשנו עליהם לאורך שני עשורים של "העוקץ", תוך יצירת שפה ושיח ביקורתיים, הצליחו להשפיע על תודעת הציבור הרחב. מאות הכותבות והכותבים, התורמים מכישרונם לאתר והקהילה שסביבו מאתגרים אותנו מדי יום מחדש, מעוררים מחשבה, תקווה וסיפוק.

כדי להמשיך ולעשות עיתונות עצמאית ולקדם סדר יום מזרחי, פמיניסטי, צדק ושוויון, אנו מזמינות אתכם/ן להשתתף בפרויקט יוצא הדופן הזה. כל תרומה יכולה לסייע בהגדלת הטוב שאנחנו מבקשות לקדם. יחד נשמן את גלגלי המהפכה!

תודה רבה.

donate
כנראה שיעניין אותך גם:
תגובות

 

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

 1. דהה

  תנו להם בראש

 2. מוני יקים

  אחרים, שהמקרה הזה יהווה לגבי כולם דוגמא ורע עד כמה חשובה הסולידריות הבין פועלית ולא כסיסמת בחירות של מפלגות גזעניות הבונות מערכי חפיפה מעמדיות /אתניות..

 3. אביעד

  באמת תנו להם בראש

 4. נתן שקרצ'י

  Weizmann Institute Supporting Committees
  ועדות התומכים (תורמים ?) של מכון וייצמן-

  USA
  Lawrence S. Blumberg, Esq., Chair
  Dr. Albert Willner, President Emeritus
  Mrs. Pennie Abramson, President
  Mr. Marshall S. Levin, Executive Vice President and CEO

  American Committee for the Weizmann Institute of Science
  633 Third Avenue, 20th Floor
  New York, NY 10017

  Tel: 1 212 895 7900
  Fax: 1 212 895 7999

  e-mail: info@acwis.org

  Washington Committee for the Weizmann Institute of Science
  7201 Wisconsin Avenue, #730
  Bethesda, MD 20814
  Ms. Elizabeth E. Chotin, Regional Director
  Tel: 1 240 223 1190
  Fax: 1 240 223 1195
  email: Betsy@acwis.org

  SOUTHERN CALIFORNIA
  Los Angeles Committee for the Weizmann Institute of Science
  1762 Westwood Blvd., Suite 410
  Los Angeles, CA 90024
  Ms. Janis Rabin, Executive Director
  Tel: 1 310 247 1016
  Fax: 1 310 247 1025
  email: Janis@acwis.org

  New York Committee for the Weizmann Institute of Science
  633 Third Avenue, 20th Floor
  New York, NY 10017
  Tel: 1 212 895 7900
  Mr. Mark Feldman, Executive Director
  Tel: 1 212 895 7933
  Fax: 1 212 895 7996
  email: markf@acwis.org

  United Kingdom
  Lord Mitchell, Chair
  Ms. Sheridan Gould, Executive Director

  Weizmann UK
  126 Albert Street
  London NW1 7NE
  UK
  Tel: 44 207 424 6860
  Fax: 44 207 424 6869
  e-mail: post@weizmann.org.uk

  European Committee of the Weizmann Institute of Science
  Mr. Maurice Dwek, Chair
  (The Main Office)
  Klausstrasse 10
  8034 Zurich
  Switzerland

  Ms. Heidi Keller, Office Manager
  email: heidi.keller@weizmann.ac.il
  Tel: 41 44 380 3200
  Fax: 41 44 380 3204

  The Canadian Society for the Weizmann Institute of Science (Weizmann Science Canada)
  Dr. Jay Alan Smith, Chair of the Board/President
  Michael E. Meyer, National Executive Vice President
  Sheri Federman, Director of Programs and Operations

  4700 Bathurst Street, 2nd Floor
  Toronto, Ontario M2R 1W8
  Canada

  Tel: 1 416 733 9220
  Fax: 1 416 733 9430
  Web site: http://www.weizmann.ca
  Email: weizmann@ca.inter.net

  הם מספרים לתורמים על גן קלור, גן המדע, ומתארים אוירה מיוחדת.-
  Clore Garden of Science

  Want to make waves? Play rock-music? View full-circled rainbows- by day or even by night? The Clore Garden of Science is about making these goals, some seemingly impossible, come true. It's also about exploring science in a unique environment.
  Come experience what it's like to walk on the moon at the TrampoLuna, which "shaves off" over 80 percent of one's normal weight, and investigate the science behind diverse natural phenomena. Including over 50 large-scale exhibits, the Garden is sure to leave a lasting impression on children – ages 6 to 90.

  כנראה שהם לא מתכוונים לתנאי העבודה של המדריכים והעובדים, במילים unique environment

  קרן קלור שבזכות תרומתה הוקם גן המדע, האם היא רוצה להיות שותפה לניצול של מדריכי ועובדי הגן?-
  קרן קלור לישראל רח' ושינגטון 1
  ירושלים 94187
  מס' טלפון:
  02-6250128
  מס' פקס:
  02-6259243
  כתובות דואר אלקטרוני
  תמר גלאי-גת, מנכ"ל – clorefou@clore-foundation.org.il
  קס ג'יקובס, מנהלת משרד –cloreadm@clore-foundation.org.il

  תכתבו להם באנגלית ותשאלו, האם מכון וייצמן בצרות כאלו שהוא צריך לנצל את העובדים שלו, והאם ניצול עובדים הוא ענף מחקר וניסויים חדש שם (בת'כלס לא, גם המאבטחים סבלו מהם שם)…

 5. זהר

  מבחינת הטקטיקה הנוכחית של נשיאות המכון בדיוק יצא מפיה של אחת המזכירות שם- דינה- הכחשה מוחלטת- לא להקשיב לתקשורת "קפדהו וחשדהו" – כפי שהיא אמרה.הדברים מתבררים בין העובדים לבין הרשויות והכל בסדר. שאלתי "אז מה תנאי העבודה בגן המדע?" אמרה- "זהבינינו לבין הרשויות" .שאלתי "למה את לא מוסרת מידע יותר מדויק?" אמרה" זה בינינו לבין הרשויות" "אמרתי- "את לא נותנת מידע, למה את מסתירה מידע"- אמרה "להתראות"בצעקה . אמרתי לה "תתביישו להם -מכון מכובד גם כן" וכו' וכ'ו ונותק

  ממליצה לכולם להתקשר על בסיס תראפיה יומית

 6. יריב מ

  אבל הטקטיקה לא מפתיעה, צריך להפוך את השיטות והטיעונים לנלעגים

 7. ענבר

  סעיף 3 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי”ז-1957:
  ארגון יציג של עובדים לענין הסכם-קיבוצי מיוחד הוא ארגון העובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים שעליהם יחול ההסכם, או שהוא מייצגם לענין אותו הסכם, ובלבד שמספר זה אינו פחות משליש כלל העובדים שעליהם יחול ההסכם.

  בגן המדע פועל רק ארגון אחד, וחברים בו 27 מתוך 40 העובדים. לא צריך להיות במכון ויצמן כדי להבין שזה יותר משליש.

 8. חכו חכו מכון ויצמן

  מה תעשו אם פתאום יפגינו לכם בשעות פעילות הגן, בחגים? אם המדריכים בעצמם יספרו לאנשים שיבקשו להיכנס- מה קורה שם? כדאי לכם לגמור את הסיפור מהר, המדריכים צעירים, לוחמניים ועומדים על שלהם.
  זה שאתם חוקרים עם דוקטורט לא מקנה לכם עודף רגישות חברתית, להיפך.

 9. זאב

  יואילו העובדים למסור את טענותיהם והשגותיהם כי העמותה עוברת על החוק ונוכל גם אנו לחוות דעה בטרם נטריד את הממונים במכתבי זעם

 10. שירה

  ברצוני לחזק את עובדי המכון ולברך אותם על ההתארגנות. אנחנו עובדי התזמורת האנדלוסית נמצאים בסכסוך עבודה מזה כחמישה חודשים עם הנהלת התזמורת. הספקנו להתארגן כועד, לארגן קונצרט מחאה ואף שביתה. כיום אנחנו מנהלים משא ומתן בחסות איגוד האמנים של ההסתדרות והממונה על יחסי התמ"ת. הצלחנו לשנות לחלוטין את יחסי הכוחות בין ההנהלה לעובדים ולמנוע מהם צעדים חד צדדיים כמו קיצוצים פיטורין וכו', חלק מהזכויות כבר הוחזרו לעובדים ולמעשה אנחנו עדיין שולטים במצב וכל העובדים למעט שניים או שלושה מאחורינו ומעריכים את פועלנו. הרשו לי לתרום מניסיוני במאבקנו. הדבר הכי חשוב במאבק הוא הלכידות שלכם העובדים מול ההנהלה. ברגע שישברו את הלכידות הזו ע"י הפחדות או הצעות מפתות לבודדים הלך המאבק. אל תתרגשו מההנהלה ותפנו לכל הגורמים העומדים לרשותכם: תקשורת (נותרו פה ושם כמה עיתונאים הגונים), ארגונים חברתיים, מיילים, ואל תהססו גם לפנות לחברי כנסת. נשק השביתה הוא הנשק היחיד שיכול לגרום להנהלה לפתוח המשא ומתן ולכן אל תהססו להפעיל אותו באופן חוקי ואל תחששו מאיומי ההנהלה על תביעה ופגיעה בגוף כי עומד לרשותכם אחד מעורכי הדין הטובים ביותר לדיני עבודה. טובת הגוף פרושה טובה העובדים ורווחתה ולא טובת ההנהלה. קחו הרבה אוויר ותתכוננו למלחמת התשה ולא לזבנג וגמרנו. מאחלת לכם בהצלחה והמשיכו ליידע אותנו מה קורה.

 11. אירית

  http://myrehovot.info/eng/2007/02/criminality-or-irregularity-israel.html

  http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=446995&contrassID=2&subContrassID=6&sbSubContrassID=0

  המכון התייחס לדלת העם כאל חיות מעבדה מאז ומתמיד. הרשימה לעיל מונה את הממצאים של מבקר המדינה ועוד מעשה תרמית אקדמית של מכון וייצמן שלא חשף אינטרס כלכלי של חוקר בפירסום אמריקאי (חקר המוח). החוקרים מתעשרים והופכים מיליונרים בתאגידי פרמה וביוטק ככתוב בלינק השני לעיתון הארץ.

  . למכון היסטוריה של ניסויים מאד שנויים במחלוקת בבני אדם, ביחד עם המכון ביולוגי (זכורה פליטת הפה של קציר על ניסויים שבוצעו על פלשתינאים במחלת הדבר או הצרעת). חוקר מתוך וייצמן מישל רוול, כתב לפני שלוש שנים מאמר וקול זעקה נגד פיתוחים של לוחמה ביולוגית במכון וייצמן, כאשר הוא שואל אם פיתוחים כאלה מתיישבים עם האתיקה המדעית לסייע לאנושות, ומה הטעם בפיתוח נגיפים שמטרתם לגרום מחלות, במקום לפתח רפואה וסיוע לאנושות ממחלות. המדובר היה בפיתוח של נגיף פוליו.
  כדאי לקרוא על "ביו אתיקה" ומכון וייצמן.

  כמו השחיתות במדינה כולה, ה"שיטה" שם היא ישנה המכון היה מושחת מהיסוד מראשית דרכו, אך הדברים נוהלו אחרת. גם בעבר המכון היה "קנוי" על ידי תאגידים זרים וממשלות זרות בתחום הפיתוחים הנחשקים (לוחמה לא קונוונציונאלית, חקר המוח, הולוגרמות ואופטיקה,ועוד). עם עידן ההפרטה והקלקלה החדשה, השחיתות תופסת מימדים אחרים, פוגעת בעובדים בעיקר, ומעשירה בודדים שלוקחים לעצמם את רווחי המכון (בפיתוחים הנחשקים לטכונולוגיה).
  עכשיו זה כל אחד לעצמו, כל פרופסור סוגר את הדילים של עצמו, קודם זה היה "מרוכז" ויותר בידי המפלגה והממסד המאורגן.

  לפני שנתיים הורשע גזבר המכון בגניבה, לאחר שלקח תשעה מיליון שקל למימון מסעות הימורים, בלי שאף אחד הרגיש.

 12. אתי מלוד

  מקוממת העובדה שמעסיק/ים "באים לקראת" העובדים בכך שמוכנים להידבר עם נציג בודד (או במקרה הטוב – שניים)

  מפני שקל יותר לאיים, להרתיע ל"רסן" ול"אלף" עובד/שניים אך כאשר מדובר במסה של עובדים, ההנהלה לא יכולה להם

  בפרט כאשר קובלנותיהם ודרישותיהםם צודקות ומעוגנות בחוק.

  כפי שציינתי והדגשתי בעבר הרחוק, בהווה ובעתיד – מילת המפתח – סולידריות העובדים "תשחרר אתכם מעונשו של זה".

 13. סמדר לביא

  אשמח לקבל מראי מקום מפורטים על סוגיית האתיקה במחקר המדעי של המכון, אותה את מעלה במספר דוגמאות. אנא שלחי לי לדוא"ל. תודה ושבת שלום.

 14. לא עוקצני

  רוצה להדגיש שתי דרכי פעולה שצויינו למעלה:
  את תכתובות הזעם יש להפנות לקרנות התורמות, ולא למנהלים המתנהלים באופן ציני ומרושע!
  לפתוח כל סיור בהסבר של חמש דקות על סכסוך העבודה!

  לבסוף, לפנות לעזרה מצד גופים כקו לעובד ע"מ לבחון אפשרויות מעשיות של הגשת תביעה בבית הדין!

  האם ניתן לתבוע אישית את האחראים? שגם להם יכאב קצת בכיס!

 15. אירית

  בלי להתמצא ספציפית בתורמי וייצמן, מניסיון להתלונן אצל תורמי האוניברסיטה העברית בחו"ל גיליתי שהם כמובן יותר צדיקים מהאפיפיור, בדיוק כמו שהתורמים היהודים בחו"ל הם יותר ציונים מהישראלים, ומחפים על כל מחדל של ישראל. כלומר, בדרך כלל מדובר באנשים שאינם מסוגלים לשמוע ביקורת על ישראל ועל מוסדותיה. הם בדרך כלל קפיטליסטים אמריקאים שלא מבינים כלום בעבודה מאורגנת. אבל..תמיד שווה לנסות. בכל מקרה לא בהכרח הם יותר "נאורים" ממנהלי המכון בישראל או במנגנוני הפיקוח המקומיים. ואם כבר פונים אליהם, כדאי בנושא אחר, לפגוע בוייצמן בנושא אחר, שמדבר אליהם. ולקשור את זה בישראל לזכויות העובדים. התורמים לא אוהבים – 1. שמרמים אותם, כלומר שלוקחים כסף למטרה מסויימת ונותנים למשהו אחר. 2. כל דבר שפוגע ב"מוניטין" של המוסד מבחינה מדעית אולי כדאי לפנות במקום לתורמים הפילנתרופים לקרנות מחקר. שם לפעמים יש נהלים שמחיבים לא לתרום לגופים שעושים אלף או בית. למרות שנאי בספק אם זכויות עובדים כלול במניין הקטיגוריות האלה. כמה תורמים יהודים אמריקאים שאתם שוחחתי מהיכרות אישית (בזמן שהתרמתי לקרן החדשה לישראל) בטאו סלידה עמוקה מעבודה מאורגנת ומזכויות עובדים. המוטו הוא – אם אני הצלחתי כל אחד יכול, למעט לוזרים. משהו כזה. הם יהודים חמים, עד שזה בא ליהודים "הלא חשובים" שעובדים באבטחה למשל או בניקיון. אז יוצא השד הקפיטליסטי וגובר על יצרם היהודי החם.
  לעומת זה אם העניים האלה נפצעים בהתקפת טרור, אז הכיס נפתח. אולי תכריזו על המאבטחים/עובדי הגן המדעי כנפגעי פעולות טרור או כתושבי "קו העימות" ? בתור גימיק בשביל התורמים. או אולי "חיילים משוחררים" חמודים ?

 16. אורלי

  כל הדוגמאות שנותנים החברים הנכבדים מגן המדע הן דוגמאות שיש לכן כיסוי בחוק, וכל ארגון עובדם רציני (שיודע קצת דיני עבודה ודינמיקה של התארגנות) היה פותח במאבק יותר אפקטיבי (כולל תביעות על הלנת שכר). הבעיה שמעדיפים קיטורים של מצח גבוה על פני מאבק מיומן ואפקטיבי. חבר'ה תתעוררו !!! אם נצביע על המלך הערום או במקרה זה על השיטה הדורסנית לא נפתור את הבעיה.

 17. שרון

  אורלי לא יודע מי את אבל נשמעת כמו איזו שתולה מטעם. הפעולות בגן המדע נעשות תוך שיקול דעת מירבי והערות כמו שלך שיכות לטקיטקת ההפרד ומשול הבזויה של חלק מהמעסיקים. אם כי יתכן שאת סתם עוד מבינה גדולה בעיני עצמה.

 18. gillow

  חברים זה עניין שלא קשור לשתול מטעם… או שתול מ…
  אפשר להאבק על הכרה בועד גם תוך כדי הגשת תביעה בבית דין.

  יש פה תחושה שמשהו חסר, ואני לטובתכם.
  או שזה דיון לבלוג או שלא,

  אני מבקש תשובות אמת, הדרישה ללחץ ציבורי מצד מבקשרי הפורום חסרת ביסוס.

 19. ר.מ.

  לא מנקים. חוקרים.

  כמה חוקרים וסטודנטים מזרחים עברו במכון ויצמן?

  מה הקשרים של מכון ויצמן ואמצעי השמדה המונית? טכנולוגיה צבאית?

  זהו מעוז הלובן והגזענות!