• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

לא הסכים לשרת את השררה

מינהל מקרקעי ישראל הוא גוף לא שקוף הנתון ללחצים של גורמי שלטון, בעלי הון אינטרסנטיים וגופים נוספים. התפטרותו של ירון ביבי מראשות המינהל משום שלא נתן יד לתהליכים קלוקלים צריכה להטריד את כולנו
אלכסנדר (סנדי) קדר

הצטערנו לשמוע באמצעי התקשורת, על התפטרותו של מנהל מינהל מקרקעי ישראל, מר ירון ביבי. מנהל מינהל מקרקעי ישראל הינו אחד התפקידים החשובים ביותר במגזר הציבורי. מינהל מקרקעי ישראל אחראי לניהול הרוב המוחלט של קרקעות המדינה (כ-92%) וקשור בקשר ישיר עם כל מגזרי האוכלוסייה.

ירון ביבי. מנהל מינהל ישראל הוא אחד התפקידים החשובים ביותר במגזר הציבורי

כתוצאה מכך, לעומד בראשו יש השפעה מרחיקת לכת על סוגיות של כלכלה, סביבה וחברה. קל וחומר כאשר אנו מצויים בעיצומה של הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל שמהווה למעשה הפרטת קרקעות מסיבית, ולנוכח מצוקת הדיור הקיימת אצל חלקים מסוימים באוכלוסייה ולנוכח השיווק המואץ והיוזמות לזירוז הליכי הבנייה.

מדובר במשימה לא פשוטה, בגוף שאינו שקוף ונתון ללחצים של גורמי שלטון, בעלי הון אינטרסנטיים וגופים נוספים. חוסר השקיפות שמינהל מקרקעי ישראל לוקה בו, מתבטא בין השאר בכך שמרבית החלטות הנהלה לא זוכות לפרסום. בנוסף, החלטות של ועדות המינהל כגון החלטות ועדות פטור, ועדות ביקורת ושל ועדות משנה – לא זוכות כלל לפרסום, וכך גם פרוטוקולי דיונים בהן מתקבלות ההחלטות, כולל פרוטוקולי דיוני מועצת מקרקעי ישראל. אי פרסום החלטות וחוסר שקיפות מהווים "קרקע נוחה" לגורמים פרטיים ואחרים, המעוניינים להשפיע על ההחלטות שמתקבלות בעניינם.

נוכח הסיבות האמורות ישנה חשיבות רבה לעומד בראשו של מינהל מקרקעי ישראל. בתקופתו של מר ירון ביבי היה תחושה שיש מי ששומר על האינטרס הציבורי של כלל אזרחי ישראל ליהנות ממשאב הקרקע היקר והמצומצם ומי שעומד בלחציהם של גורמים פרטיים ובעלי הון. ביבי הפגין יושר ויושרה, אומץ לב ומנהיגות בתפקידו החשוב. ביבי שימש פקיד ציבור, civil servant, במלוא מובן המילה ובכל מאודו:  ביבי שירת את הציבור ולא את השררה.

כל אזרח צריך להיות מוטרד מן הנסיבות שהביאו להתפטרותו. מתעורר חשש שירון ביבי נדחק החוצה בגלל שלא הסכים לתת יד לתהליכים בעייתיים והעדפות אישיות קלוקלות. אנו סבורים שעל ראש הממשלה וממשלת ישראל לבקש מירון ביבי לחזור בו מהתפטרותו.

אם לא יחזור בו ביבי מהתפטרותו, על ממשלת ישראל לוודא כי ייבחר אדם מתאים. מנהל מינהל מקרקעי ישראל הינו תפקיד המחייב יושרה ציבורית ומוניטין של איש מקצוע נטול פניות ונטול דעות קדומות. בחירת אדם לא מתאים לתפקיד מהווה סכנה של ממש למשטר הדמוקרטי הישראלי. הסכנה מוצאת את ביטוייה במבנה הכוח של הפקידות הבכירה, ביכולתו של מנהל המינהל לעצב מדיניות ולהתיר "מקרים חריגים" לגורמים פרטים. קיים חשש רציני שימונה לירון ביבי מחליף שילמד את הלקח לפיו אם הוא רוצה לקבל את התפקיד ולשרוד בו עליו להתכופף בפני השררה, ההון והשלטון.

לפיכך יש לבחון היטב מיהם המועמדים להחליפו ולעמוד על המשמר מפני הפקרת תפקיד חשוב זה. הגדלת היצע יחידות הדיור הינה מטרה ראויה אך מינהל דמוקרטי תקין משמעו בראש ובראשונה, מינוי אדם שיוכל להוות "סכר" גם למחטפים של מדיניות קלוקלת, מפלה, מוטה או מושחתת.

הכותב הוא מומחה למשטר המקרקעין הישראלי מן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה ומנהל האגודה לצדק חלוקתי

כנראה שיעניין אותך גם: