• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

סיפורי הסבתא של האליטה המזרחית

שיעור הסטודנטים הערבים, האשכנזים והמזרחים בפקולוטות לרפואה, מפריך לדעת העיתונאי גדעון עשת את ההנחות הבסיסיות העומדות בבסיס שיח הקיפוח של האליטה המזרחית. (מאמר, תגובות, ומאמר תגובה לתגובות)
מערכת העוקץ

העיתונאי גדעון עשת מתיחס במאמר  ב"ידיעות אחרונות" לשאלת אפליית המזרחים. המאמר מציג נתונים שונים על הפערים בין אשכנזים ומזרחים. אולם כמקרה מבחן מרכזי לבחינת הפערים העדתיים בין אשכנזים למזרחים, עשת סבור שמן הראוי לבחון האם קיימת אפליה בין יהודים מזרחים לערבים בקבלה לאחד המקומות האקדמיים היוקרתיים ביותר –  הפקולטות לרפואה באוניברסיטאות. שם נמצא שמספר היהודים האשכנזים תואם את חלקם באוכלוסייה ובאופן מפתיע, גם מספרם של הסטודנטים הערבים, המהווים חמישית ממספר הסטודנטים בפקולטות לרפואה ובאוכלוסייה הכללית. לעומת זאת, חלקם של הסטודנטים המזרחים בפקולטות אלו קטן משמעותית משיעורם באוכלוסייה.

"אם הקבוצה הכי מופלית לרעה – הערבית – מצליחה, מה מסביר את המספר הקטן יחסית של מזרחיים? " שואל עשת, "מומחים לסטטיסטיקה אומרים, בהעדר הסבר אחר, שהאמא הערבייה נוהגת כמו האמא היהודיה בגולת אשכנז  – דוחפת ומתמרצת. והאמא היהודיה המזרחית? מה עליה?".

"הסברי סבתא שכאלה אולי נכונים ואולי לא", כותב עשת, "אבל המספרים של תלמידי רפואה בישראל מערערים את טענת האפלייה כלפי מזרחיים. מה שלא מפריע לאליטה המזרחית לדבוק בשיח הקיפוח".

למאמר המלא והשנוי במחלוקת שאנחנו מקווים שיעורר כאן דיון לחצו כאן.

המאמר זכה לתגובות ביקורתיות רבות, גדעון עשת משיב למבקרים.

כנראה שיעניין אותך גם: