קצבת הנכות חייבת לעלות

קצבת הנכות הזעומה בישראל מציבה נכים רבים מתחת לקו העוני, והתוספת המוצעת כעת על-ידי הממשלה היא לעג לרש. נייר עמדה של מנהלת מרכז אדוה ברברה סבירסקי

באמצע אוגוסט 2016, בישיבת ממשלה לילית, אושר תקציב המדינה לשנים 2018-2017. בין השאר, אושר גידול בתקציב הביטחון, גידול בתקציב החינוך וגידול בתקציב הבריאות. אושר גם סך של 300 מיליון ₪ עבור תוספת לקצבת נכות כללית. אחרי דיונים בנושא, הוחלט לתת תוספות לנכים בסכומים הנעים בין 75 ל-150 ₪ לחודש: לעג לרש לכל מי שגורס שיש לאפשר לנכים הכנסה ממנה יוכלו לחיות בכבוד.

היום קצבת נכות כללית מלאה, המגיעה לגברים ונשים מבוגרים (מגיל 18 ועד לגיל הפרישה – 62 לנשים ו-67 לגברים) שלהם נקבעה נכות רפואית בשיעור של לפחות 67% ועם דרגת אי כושר השתכרות מלאה (75% לפחות), עומדת על 2,342 ₪ לחודש. דרגת אי כושר השתכרות קטנה מ-75% מזכה בקצבה נמוכה יותר (אובדן כושר השתכרות נמוך מ-50% אינו מזכה בקצבה). לאורך השנים, כ-80% ממקבלי קצבת נכות היו בעלי דרגת אי כושר מלאהתנאי נוסף לקבלת קצבת נכות מלאה: שכר מעבודה שאינו עולה על 5,678 ₪ – 60% מהשכר הממוצע במשק המשמש את המוסד לביטוח לאומי לחישוב זה (9,464 ₪).

נכים עם דרגת אי כושר מלאה שאינם שוהים במוסד ואשר אחוז הנכות הרפואית שלהם 50% לפחות, מקבלים "קצבה חודשית נוספת" בסכומים הנעים בין 252 ל-372 ₪. בשנת 2014, כ-68% ממקבלי קצבת נכות כללית היו זכאים גם ל"קצבת נכות נוספת". גברים ונשים נכים זכאים גם לתוספת בעבור התלויים בהם: לבן/בת זוג שהכנסתו החודשית אינה עולה על 57% מהשכר הממוצע במשק המשמש את המוסד לביטוח לאומי לחישוב זה, משולמת תוספת של 50% מהקצבה המלאה; הקצבה של נכה נשוי/ה עם בן או בת זוג העומד/ת בתנאי מגיעה ל-3,514 ₪. בעד שני הילדים הראשונים (בלבד) משולמת תוספת של 40% מהקצבה המלאה בעבור כל ילד/ה, כך שנכה עם בן או בת זוג + שני ילדים מקבל/ת קצבה חודשית בסך 5,388 ₪. רק כ-7% מהנכים שקבלו קצבת נכות בשנת 2014 קבלו גם קצבת תלויים לבן או בת זוג + שני ילדים.

מקבלי קצבת נכות זכאים גם להטבות מגופים ציבוריים שונים; ביניהן: פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי, פטור מתשלום מס הכנסה ומס רכישה, הנחות במיסי ארנונה ומים, הנחות בתחבורה ציבורית והטבות בתשלומים לקופות החולים. לגבי הטבות בארנונה ובמים, אלה תלויות בהחלטות של הרשויות המקומיות ואינן זהות לכל הנכים.

המוסד לביטוח לאומי דיווח שבשנת 2014, קיבלו 228,805 גברים ונשים קצבת נכות כללית. מקבלי קצבת נכות כללית היוו אז כ-4.7% מהאוכלוסייה בגיל הזכאות לקצבה – 18 עד גיל הפרישה. בגיל הפרישה קצבת נכות כללית מתחלפת ב"קצבת זקנה לנכה", בגובה קצבת הנכות הכללית שהתקבלה לפני גיל הפרישה.

אדם שנעשה נכה אחרי גיל הפרישה אינו זכאי לקצבת נכות כללית אלא לקצבת זקנה ובחלק מהמקרים גם לגמלת סיעוד.

גמלאות נוספות

בשנת 2015, 22% ממקבלי קצבת נכות קיבלו גמלאות נוספות, בעיקר קצבת ניידות וקצבת שירותים מיוחדים. קצבת ניידות לחסרי רכב היא 2,364 ₪ לחודש. לבעלי רכב, משולמת הקצבה לפי קריטריונים הקשורים לכלי רכב. קצבת שירותים מיוחדים הממוצעת בשנת 2015 : 2,509 ₪ לחודש. קצבת שירותים מיוחדים ניתנת עבור סיוע בפעולות היום-יום לנשים וגברים הזקוקים לסיוע כזה.

הנכות של הרוב הגדול של גברים ונשים המקבלים קצבת נכות כללית – כ-91% – מוגדרת כנכות צמיתה והיתר כנכות זמנית. לפי ההערכה של המוסד לביטוח לאומי, רק 21% ממקבלי קצבת נכות מועסקיםבמילים אחרות, רוב מקבלי קצבת נכות חיים מקצבאות ויחיו מקצבאות כל ימי חייהם.

עוד על אודות נכים מקבלי קצבת נכות כללית

מצב משפחתי

כ-7% ממקבלי קצבת נכות הן נשים המוגדרות כעקרות בית – נשים נשואות שאינן עובדות מחוץ למשק ביתן.

בקרב יתר הנכים (ללא עקרות הבית), בשנת 2014, כ-43% היו נשואים, כאשר שיעור הנישואין היה גבוה יותר בקרב הגברים –28.5% מאשר בקרב הנשים – 11.7%. באותה שנה, רק %16.7 מהנכים שקבלו קצבת נכות קבלו גם קצבת תלויים לבן או בת הזוג.

בשנת 2014, כ-37% ממקבלי קצבת נכות היו רווקים.

חלוקת מגדרית

מעל מחצית ממקבלי קצבת נכות – 58% — הם גברים ו-42% הן נשים. כ-16% מהנשים הן "עקרות בית" – נשים נשואות שאינן עובדות מחוץ למשק ביתן שנקבעה להם דרגת נכות של לפחות 50%. לעקרות בית אין אפשרות לקבל תוספת עבור בן זוג.

שיעור גדול יותר מהגברים הנכים מקבלים קצבת ניידות בנוסף לקצבת נכות – 8.2%, בהשוואה     ל-6.5% מהנשים. לעומת זאת, שיעור גדול יותר מהנשים מקבלות קצבת שירותים מיוחדים בנוסף לקצבת נכות: 17.2%, בהשוואה ל-16.1% מהגברים.

לפי לאום, עדה ועלייה

המוסד לביטוח לאומי אינו מפרסם נתונים על נכים לפי לאום. נתונים שקבלנו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אודות פרטים בני 18 ומעלה המקבלים קצבת נכות או קצבת ניידות (אין אפשרות להפריד בין השתיים) מבוססים על סקר ההכנסות וההוצאות של משקי בית בשנת 2014. על פי נתונים אלה  80% ממקבלי הקצבאות הם יהודים ואחרים ו-20% הם ערבים – בדומה לחלקם של  הערבים באוכלוסייה.  

אין לנו נתונים לגבי מוצא עדתי או שנת עלייה של מקבלי קצבת נכות. אולם, נתוני המוסד לביטוח לאומי על אודות מספר מקבלי קצבת נכות כללית לפי שנה מראים, כי באמצע שנות התשעים של המאה הקודמת חלה עלייה במספר מקבלי קצבה. ניתן אולי לייחס עליה זו לעולים חדשים מברית המועצות לשעבר. 

לפי השכלה

הנתונים שקבלנו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כוללים מידע לגבי השכלת מקבלי קצבת נכות או ניידות:  כ-74%  ממקבלי הקצבאות דיווחו על השכלה עד לרמה של השכלה תיכונית עם בגרות, 14% על תעודת סיום בית ספר על-תיכוני שאינה אקדמית או תעודה אחרת, ורק 11% על תואר אקדמי. זאת בהשוואה  ל-27% מהאוכלוסייה הכללית בישראל בני 18+ שדיווחו על תואר אקדמי.

כמה זה עולה להיות נכה?

כאמור, 20% מהנכים מקבלים קצבה נוספת (ניידות או שירותים מיוחדים) אולם קצבאות אלה הן לסיפוק צרכים מיוחדים ואינם משמשים לתצרוכת הכללית של משק הבית. כדי להשיג רמת חיים הדומה לזאת של אנשים לא נכים, נכים חייבים הכנסה גבוהה יותר.

האם הקצבה הוגנת?

האם קצבת הנכות הוגנת? נבדוק את הנושא באמצעות השוואה בין קצבת נכות כללית לקצבאות נכות אחרות ובאמצעות השוואה של התפתחות קצבת נכות כללית עם התפתחות שכר המינימום, השכר החציוני של השכירים ומדד המחירים לצרכן.

ראשית נבחן שלושה מצבים:  נכה יחיד/ה; נשוי/נשואה + בן/בת זוג תלוי/ה; ונכה נשוי/נשואה + בן/בת זוג תלוי/ה + 2 ילדים.

monthly table

קצבת הנכות המקסימלית ליחיד/ה ללא תלויים –  2,714 ₪ לחודש – המורכבת מקצבת נכות מלאה ומקצבה חודשית נוספת מלאה – מציבה את הנכה מתחת לקו העוני, שלפי הדו"ח האחרון של המוסד לביטוח לאומי עמד ב-2014 על 3,077 ₪ לחודש ליחיד/ה.

קצבת הנכות המקסימלית של נכה הנשוי/ה לבן או בת זוג תלוי/ה, המורכבת מקצבת נכות מלאה, מקצבה חודשית נוספת מלאה ומתוספת לבן או בת זוג לתלו/יה –  3,885 ₪ לחודש –  מציבה את הזוג מתחת לקו העוני – 4,923 ₪ לחודש לשתי נפשות.

וקצבת הנכות המקסימלית של נכה הנשוי/ה לבן או בת זוג תלוי/ה + שני ילדים – המורכבת מקצבת נכות מלאה, מקצבה נוספת מלאה ומקצבת תלויים לבן או בת זוג ושני ילדים –  5,759 ₪ לחודש –  מציבה את המשפחה אף היא מתחת לקו העוני – 7,876 ₪ לארבעה נפשות.

עמותת "נכה, לא חצי בן אדם" דורשת העלאה של קצבת נכות כללית לגובה של שכר המינימום. שכר המינימום עומד על 4,825 ₪ לחודש (ספטמבר 2016). אם הקצבה הבסיסית החודשית של הנכים הייתה 4,825 ₪ לחודש במקום 2,714 ₪ לחודש, תמונת ההכנסה הייתה נראית אחרת:

simultion table

עתה ההכנסה של כל הנכים הזכאים לקצבת נכות כללית מלאה מציבה אותם מעל קו העוני.

נכים שווים יותר ונכים שווים פחות

קצבת הנכות הכללית היא הנמוכה שבין 4 קצבאות נכות הקיימות בארץ: קצבה נכות של נפגעי עבודה, קצבת נכות של נכי צה"ל וקצבת נכות של נפגעי פעולות איבה. בארצות OECD  האחדות, אין מערכות שונות לנכים בהתאם לנסיבות נכותם.

average

למעט צרכים מיוחדים (בריאות, סיעוד, ניידות), לכל סוגי הנכים צרכים הדומים לאלה של כלל תושבי ישראל. אף על פי כן, הבסיס לקצבה משתנה והקצבאות החודשיות המשולמות לכיסוי עלויות המחיה שונות. הקצבה הנמוכה ביותר היא בעבור הנכים הכלליים.

שחיקת קצבת הנכות הכללית

מאז שנת 2000, המחירים של סל התצרוכת של הישראלים עלו, אולם קצבת הנכות הכללית דרכה במקום. השוואה שעשינו בין הערך הריאלי של קצבת הנכות הכללית, שכר המינימום, השכר החציוני של השכירים ומדד המחירים לצרכן מגלה שקצבת הנכות הכללית עלתה בלא יותר מ- 4%, שכר מינימום ב-9%, השכר החציוני של השכירים ב-18% ומדד המחירים לצרכן ב-33%.

minimum

רוב הנכים העובדים זקוקים גם לקצבת נכות

לא מתפרסמים נתונים על ההכנסה של עובדים נכים בהשוואה לעובדים בכלל האוכלוסייה. על כן ביקשנו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה להמציא לנו נתונים כאלה. הנתונים הם עבור בני 54-25 שהשתתפו בסקר ההכנסות וההוצאות של משקי הבית ל-2014. כאמור, רק כ-20% ממקבלי קצבת נכות כללית עובדים. בסקר השתתפו 36,660 עובדים נכים, 59% מהם גברים ו-41% מהם נשים – התפלגות הדומה להתפלגות המגדרית של מקבלי קצבת הנכות הכללית לפי המוסד לביטוח לאומי (58% גברים לעומת 42% נשים).

להלן הממצאים העיקריים לגבי ההכנסה של פרטים המקבלים קצבת נכות או ניידות בהשוואה לכלל האוכלוסייה בגילאי 54-25, לשנת 2014 (נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אינם מבחינים בין מקבלי קצבת נכות ומקבלי קצבת ניידות: המוסד לביטוח לאומי מדווח כי בשנת 2015, כ-17,950 נכים קבלו קצבת ניידות ללא קצבת נכות. כ-185,325 קבלו קצבת נכות בלבד, וכ-17,420 קבלו גם קצבת נכות וגם קצבת ניידות):

– סך ההכנסה החציונית ברוטו (מעבודה ולא מעבודה) של עובדים נכים שקבלו קצבת נכות או קצבת ניידות הייתה כ-85% מההכנסה החציונית ברוטו של כלל האוכלוסייה: 6,861 ₪ לחודש לעומת 8,113 ₪ לחודש;

– ההכנסה החציונית ברוטו מעבודה של עובדים נכים הייתה כמחצית מההכנסה החציונית ברוטו של עובדים בכלל האוכלוסייה: 3,819 ₪ לחודש לעומת 7,809 ₪ לחודש;

– ההכנסה החציונית ברוטו לא מעבודה של  עובדים נכים הייתה 2,490 ₪;

– הפער המגדרי בשכר: השכר החודשי החציוני של נכים עובדים היה גבוה ב-45% מהשכר החציוני מעבודה של נכות עובדות (4,809 ₪ לחודש לעומת 3,312 ₪ לחודש).

24-45עבור עובדים נכים, ההכנסה החציונית לא מעבודה – 2,490 ₪ –  דומה לקצבת נכות מלאה שמקבלים  נכים כלליים – 2,342 ₪ לחודש. ההכנסה החציונית מעבודה היא 3,819 ₪ לחודש –  פחות משכר המינימום בשנת 2014 – 4,300 ₪. במילים אחרות, נכים עובדים (כזכור, כ-20% מסך הנכים המקבלים קצבת נכות כללית) זקוקים הן לשכר עבודה והן לקצבת נכות. הנתונים לעיל מתייחסים לנכים בגילאי העבודה העיקריים (זאת אומרת, אינם כוללים נכים מתחת לגיל 25 או מעל גיל 54) והם כוללים גם עובדים שאינם מקבלים קצבת נכות אלא קצבת ניידות בלבד. יש להניח שלאחרונים שכר עבודה גבוה יותר מזה של מקבלי קצבת נכות.

על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי, ההכנסה הממוצעת מעבודה של נכים נמוכה במידה ניכרת: 2,900 ₪ לחודש. נתון זה כולל עובדים נכים מתחת לגיל 25 ומעל גיל 54; הוא מתייחס אך ורק לנכים המקבלים קצבת נכות. נתון זה מעיד על צורך גדול עוד יותר בהעלאת קצבת הנכות הכללית.

המלצות

1. רוב הנכים הכלליים אינם עובדים. הם חיים בעיקר מקצבת נכות. קצבת הנכות מציבה אותם מתחת לקו העוני. אולם, הצרכים של הנכים אינם שונים מאלה של אנשים אחרים בחברה הישראלית, בנוסף לצרכים מיוחדים בתחומי הבריאות, הסיעוד והניידות. צדק חברתי נמדד, בין היתר, על-פי מידת הדאגה לחלשים ביותר בחברה. לפי קריטריון זה ישראל אינה יכולה לטעון שהיא חברה צודקת. הדרך לתקן את המצב הוא להעלות את ההכנסה של הנכים לרמה של שכר מחיה בכבוד, שהוא שכר המספיק לצרכים הבסיסיים. לנכים חסרי הכנסה מעבודה המאופיינים באי כושר השתכרות, יש להעלות את קצבת הנכות הבסיסית.

לנכים עובדים יש לשנות את הכללים של הפחתת הקצבה עם העלייה בהכנסה מעבודה (חוק לרון), כדי שהפסד הקצבה או חלק ממנה לא יהווה תמריץ שלילי לעבוד. כפי שראינו, השכר החציוני של נכים עובדים הוא נמוך יחסית לשכר של עובדים אחרים. צעד בכיוון הנכון  נעשה במסגרת הדיונים על תקציב 2016, הכולל העלאה של תקרת ההכנסה מעבודה שמעליה מתחילים לקזז את קצבת הנכות. יש לעקוב אחרי ביצע השינוי הזה כדי לראות עד כמה הוא מטיב עם נכים עובדים.

2. התוספת המוצעת על-ידי הממשלה הנוכחית לקצבת הנכות הכללית, בין 75 ₪ ל-150 ₪ לחודש, היא לעג לרש. אמנם, הדרישה של עמותת "נכה, לא חצי בן אדם" להעלאת הקצבה המלאה (מ-2,342 ₪ ל-4,825 ₪), לרמה של שכר מינימום, איננה יכולה להתרחש בפעימה אחת, אולם הרעיון בבסיסה – שנכים צריכים לחיות כמו אחרים – הוא נכון וצודק. על כן, ההמלצה שלנו היא להתחיל בתוספת של 500 ₪ לחודש עבור נכים הזכאים לקצבת נכות מלאה. העלות: מיליארד ומאתיים אלף ₪. הרבה כסף? תלוי את מי שואלים ועל מה הם מעדיפים להוציא את כספי הציבור. כסף יש.

ברצוני להודות לאשר רוכברג מעמותת "נכה, לא חצי בן אדם", לאופיר פינטו מהמוסד לביטוח לאומי, לורד שבו ויפית אלפנדרי מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על עזרתם

בא.ה לפה הרבה?

נושאים שהתעקשנו עליהם לאורך שני עשורים של "העוקץ", תוך יצירת שפה ושיח ביקורתיים, הצליחו להשפיע על תודעת הציבור הרחב. מאות הכותבות והכותבים, התורמים מכישרונם לאתר והקהילה שסביבו מאתגרים אותנו מדי יום מחדש, מעוררים מחשבה, תקווה וסיפוק.

כדי להמשיך ולעשות עיתונות עצמאית ולקדם סדר יום מזרחי, פמיניסטי, צדק ושוויון, אנו מזמינות אתכם/ן להשתתף בפרויקט יוצא הדופן הזה. כל תרומה יכולה לסייע בהגדלת הטוב שאנחנו מבקשות לקדם. יחד נשמן את גלגלי המהפכה!

תודה רבה.

donate
כנראה שיעניין אותך גם:
תגובות

 

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

 1. עידו לם

  זה שר האוצר האשכנזי אשם בזה! האשכנזים אשמים בכול! כחלון הפולני גונב את המזרחים המסכנים.!

 2. איזי גור

  כל עוד מוזרמים מילארדים לבתי הקברות הקרויים התנחלויות,אין כל סיכוי שהחולים, הנכים, העניים, הקשישים וניצולי השואה יזכו בעוד שקל וחצי לשנה.
  יודע נבל נפש בהמותיו. אני אדפוק אותם עד העצם והם יצביעו בשבילי .
  אבל הוא אינו אשם, כל אטום לב וקרוב אצל כרסו, נהג, נוהג וינהג כמותו

 3. שהם פוסמן

  ברברה, שלום רב,
  חבל שבמאמר אין התייחסות למי שאינו מקבל קצבה מלאה, מעניין על כמה הם עומדים, מה הרקע שלהם מבחינה כמותית וכו'
  חבל שהמוסד לביטוח לאומי הוא מוסד כל כך ביורוקרטי ואטום לסבלם של אחרים. חבל שקבלת קצבה תמיד מותנית בשכר שאנו מרוויחים, אלוקים יודע שכל שקל יתקבל בברכה לטיפולים, תרופות ועזרה.
  אני בת 35 מאובחנת ע"י ביטוח לאומי בנכות קבועה של 68% ואי כושר של 60% מעולם לא קיבלתי קצבה או עזרה מביטוח לאומי(או הנחה בארנונה ובתשלומים…) נאמר לי שהסיבה לכך בגלל שאני מרוויחה שכר מעל 5000 שח…(אני עובדת 4\3 משרה).
  ביטוח לאומי כן עזר לי ברכישת מקצוע(תואר), אך אני מאמינה שיש כאן אינטרס נוסף.
  עד היום איני מצליחה להבין את השפה המעצבנת הזו של ביטוח לאומי… שפה מספרית שאינה מתייחסת למצוקת הפרט.
  יש לי חשש תמידי שמרחף מעל ראשי – שמצבי הבריאותי יחמיר, כי הרי מי יודע אם המוסד הזה\ המדינה תעזור לי אז
  עצוב מאוד, כי נראה שכדי לקבל קצבת נכות במדינה, כדאי לך (ואף רצוי)להיות נכה בשיעור של 70% …

 4. מישהי

  הנתונים של המצב המשפחתי לא מסתדרים.