• Coronavirus_cc by-Up and Go
    חיים ראויים
    בחסות הקורונה פגע הממסד קשות בזכויות אנשים עם מוגבלויות
  • Coronavirus_cc by-Up and Go
    אויבי השגרה
    איך קרה שחזון המדיר מבוגרים הפך בקלות למוסכמה של השיח?
נעמה

נעמה קטיעי

‫פעילה מזרחית, חברה בעמותת עמר"ם‬

הפוסטים של נעמה קטיעי